Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Kajícný Kánon k Pánu našemu Ježíši Kristu

Kajícný Kánon k Pánu našemu Ježíši Kristu

Příspěvekod marekM » 09 říj 2012 21:02

Kajícný Kánon k Pánu našemu Ježíši Kristu

Obrázek

Není li kněze:

Počátek se sedmi poklonami


Bože, buď milostiv mně hříšnému

(† Poklona)
Stvořivší mne, Hospodine smiluj se nade mnou
(† Poklona)
Bezpočtukrát zhřešil jsem, Hospodine, smiluj se a odpusť mně hříšnému
(† Poklona)
Vládkyně má, Přesvatá Bohorodice, spasiž mně hříšného
(† Poklona)
Anděle, ochránce můj svatý, od všelikého zla mně ochraňuj
(† Poklona)
Svatý(apoštole, nebo mučedníku, ctihodný otče, ten svatý, jehož jméno nosíš)jméno, pros Boha za mne
(† Poklona)


Na přímluvy svatých Otců našich, Pane, Ježíši Kriste, Bože náš,
smiluj se nad námi. Amen.
Je – li kněze, pak:
Kněz:Blahosloven Bůh náš, vždycky, nyní i příště, až na věky věkův.
Amen.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídliž se v nás a očistiž nás ode vší skvrny a spasiž, dobrotivý, duše naše.

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. (Třikráte)

Sláva Otci i Synu i svatému Duchu nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi; Pane, očisť hříchy naše;
Vládce, odpusť přestoupení naše;
Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše pro jméno své.

Hospodi, pomiluj (Třikráte)

Sláva Otci i Synu i svatému Duchu nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Kněz:Neboť tvé jest království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky, až na věky věkův.
Amen.

Hospodi, pomiluj. (12×)

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Pojďte, pokloňme se Králi našemu Bohu.
Pojďte, pokloňme se a padněme před Kristem, Králem naším Bohem.
Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Kristem, Králem a Bohem naším.

Smiluj se nade mnou, Bože, podle velikého milosrdenství svého a podle množství slitování svých očisti nepravost mou. Dokonale omyj mne od nepravosti mé a od hříchu mého očisti mne. Neboť nepravost svou já znám, a hřích můj přede mnou je vždycky. Proti tobě samému jsem zhřešil, a co zlé je před tebou, učinil jsem; takže spravedlivé budou rozsudky tvé a zvítězíš, až budeš soudit. Neboť hle, v nepravostech jsem byl zplozen a v hříších počala mne matka moje. Ty však pravdu sis zamiloval, tajemství velemoudrosti své a to, co je v ní skryto, jsi mi zjevil. Skropíš mne yzopem, a očištěn budu; omyješ mne, a stanu se bělejším než sníh. Sluchu mému radost a veselí dáš – zaradují se kosti ponížené. Odvrať obličej svůj od hříchů mých a očisť všechny nepravosti mé. Srdce čisté stvoř ve mně, Bože, a ducha pravého obnov v nitru mém. Neodvrhuj mne od tváře své a Ducha tvého svatého neodnímej ode mne. Navrať mi radost spasení tvého a Duchem panujícím upevni mne. Naučím provinilce cestám tvým, a bezbožníci se obrátí k tobě. Zbav mne viny za prolévání krve, Bože, Bože spasení mého!, a můj jazyk s veselím bude oslavovat spravedlnost tvou. Hospodine, rty mé otevři, a ústa má zvěstovat budou chválu tvou. Neboť kdybys byl chtěl oběť, pak bych ji dal; leč v zápalných obětech nemáš zalíbení. Obětí Bohu milou je duch zkormoucený, srdcem zkroušeným a pokorným Bůh nepohrdne. Prokaž dobrodiní Sionu, Hospodine, v zalíbení svém; nechť zbudovány jsou zdi jeruzalémské. Tehdy zalíbíš sobě oběť spravedlnosti, žertvu a celopaly; tehdáž beránky na oltář tvůj klásti budou.

Hlas 6.
Píseň1.
Když mořem Izrael jako po souši prošel a viděl nepřítele, faraona, se topícího, zvolal: Bohu vítěznou zpívejme píseň.
Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Nyní přistoupil jsem já hříchy obtížený k tobě, Vládci a Bohu svému. Nesmím k nebi hleděti, jen modlit se slovy: Pane dej mi rozum, abych hořce oplakával zlé skutky své.

Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Běda mně hříšnému. Nejubožejší jsem ze všech lidí, nemám v sobě pokání. Dejž mi slzy, Pane, abych hořce oplakával skutky své.

Sláva:Nerozumný, ubohý člověče, v lenosti čas tratíš. Měj na mysli život svůj, obrať se k Hospodinu Bohu a hořce oplakávej skutky své.
I nyní:Přečistá Matko Boží, shlédni na mne hříšného, zbav mne ďábelských sítí a na cestu pokání mne uveď, abych hořce oplakával skutky své.
Píseň 3.
Není svatého, jako jsi ty, Hospodine Bože můj, jenž jsi pozvedl úděl svých věrných a utvrdil nás na základě vyznání svého.
Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Až budou státi trůny strašného soudu, tehdy skutky všech lidí budou zjeveny. Zle bude tam hříšným, v muka posílaným. Toho si buď vědoma, duše má, čiň pokání ze zlých skutků svých.

Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Ctihodní se budou radovat, hříšníci však zapláčou. Tehdy nebude nikoho, kdo by nám pomohl, ale vlastní skutky nás odsoudí. Proto, dřív než bude konec, čiň pokání ze zlých skutků svých.

Sláva:Běda mně, velikému hříšníku, kterým jsem se skutky i myšlenkami poskvrnil, ze zatvrzelosti nemám ni kapku slz. Nyní odpoutej se od země, duše má, a čiň pokání ze zlých skutků svých.
I nyní:Vládkyně, Syn tvůj hlásá a učí nás dobrému, kdežto já hříšný dobrému se stále vyhýbám. Ty však, Milostivá, nade mnou se smiluj, abych činil pokání ze zlých skutků svých.
Sedálen, hlas 6.
Uvažuji o onom strašném dni a oplakávám zlé skutky své: Jak budu se odpovídati nesmrtelnému Králi? Nebo zda budu moci směti dívati se na soudce, já hříšník? Milostivý Otče, Synu jednorozený, Duchu svatý, smiluj se nade mnou.

Sláva, i nyní Bohorodičen:
Spoután nyní mnohými okovy hříchů a držen svízelnými vášněmi a nesnázemi, k tobě se utíkám a volám k svému spasení: Pomoz mi, Panno, Matko Boží.

Píseň 4.
Kristus je má síla, Bůh a Pán, důstojně pěje a hlásá církev, jasnou myslí slaví Pána.
Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Široká je zde cesta a lákavá ke konání rozkoší, ale hořce bude v poslední den, až duše od těla se bude loučiti. Varuj se toho, člověče, pro království Boží.

Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Proč nebohého oklamáváš, dělníkovi mzdu upíráš, bratra svého nemiluješ, za smilstvem a pýchou se honíš? Zanech toho, duše má, a čiň pokání pro království Boží.

Sláva:Nerozumný člověče, jak dlouho se budeš pachtit a jako včela sbírat své jmění? Neboť rychle mizí jako prach a popel. Proto je lépe dychtiti po království Božím.
I nyní:Bohorodice, nade mnou hříšným se smiluj, posil mne v konání dobra a chraň mne, aby náhlá smrt mne nezastihla nepřipraveného, a přiveď mne, Panno, v království Boží.
Píseň 5.
Božským světlem svým, Dobrotivý, osvěť duše, jež se časně z jitra s láskou modlí k tobě, vyveď je ze tmy hříchů, abychom poznali Slovo Boží, pravého Boha.
Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Pomni, ubohý člověče, jak lžím, pomluvám, zlým skutkům, slabostem, ohavným neřestem otročíš. Duše má hříšná, toho snad sis přála?

Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Chvějí se mi údy, neboť jsem se všemi provinil. Očima jsem na zlé hledíval, ušima je slýchával, jazykem zlé mluvíval, zcela zlu propadl. Duše má hříšná, toho snad sis přála?

Sláva:Zbloudilého syna a lotra na kříži přijal jsi, Spasiteli, protože se káli. Jenom já pod tíhou hříšné lenosti zlým skutkům otročím. Duše má hříšná, toho snad sis přála?
I nyní:Zázračná a rychlá pomocnice všeho lidu, Matko Boží, pomoz mně nehodnému, neboť duše má hříšná si toho žádá.
Píseň 6.
Vidím, ano zmítáno jest bouří nástrah moře života, a když k tichému jsem připlul tvému přístavu, volám k tobě: Bouře plíseň setři z mého života, Mnohomilostivý.
Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Život na zemi vedl jsem rozmařilý a duši do tmy uvedl. Nyní však tě prosím, milostivý Vládce, vysvoboď mne ze zhoubného toho otroctví a dej mi rozum, abych plnil tvou vůli.

Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Kdo dělá to co já? Jako vepř v kalu se válí, tak i já hříchu otročím. Ty však, Pane, vyprosti mne z té nečistoty a dej mi srdce takové, jež by plnilo přikázání.

Sláva:Probuď se, ubohý člověče, k Bohu se obrať, rozpomeň se na svá prohřešení, padni před Tvůrcem, plač a naříkej. On jako milosrdný dá ti rozum, abys poznal vůli jeho.
I nyní:Přečistá Bohorodice Panno, od viditelného a neviditelného zla mne chraň, přijmi modlitby mé a dones je Synu svému, aby mi dal rozum k plnění vůle jeho.
Kondak
Duše má, proč hříchy bohatneš, proč plníš vůli ďáblovu, več skládáš naději? Zanech toho a obrať se k Bohu, s pláčem volajíc: Milosrdný Hospodine, smiluj se nade mnou hříšným.

Ikos
Pomni, duše má, na krušnou hodinu smrti a na strašný soud Tvůrce svého a Boha, neboť hrozní andělé uchopí tě, duše, a do věčného ohně tě uvedou. Proto ještě před smrtí čiň, volajíc: Hospodine, smiluj se nade mnou hříšným.

Píseň 7.
Anděl učinil pec rosonosnou ctihodným mládencům. Chaldejské však zasáhlo řízení Boží, takže i mučitelé musili zvolati: Blahoslaven jsi, Bože, otců našich.
Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Nespoléhej, duše má, na pomíjející bohatství a na nespravedlivé chamtění, neboť komu to vše zanecháš, ale zvolej: Smiluj se, Kriste Bože, nade mnou nehodným.

Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Nespoléhej, duše má, na tělesné zdraví a na rychle pomíjející krásu, neboť vidíš, jak silní a mladí umírají, ale zvolej: Smiluj se, Kriste Bože, nade mnou nehodným.

Sláva:Pomni, duše má, na věčné žití, království nebeské, pro svaté připravené, a na tmu zevnější a na hněv Boží pro nehodné, a zvolej: Smiluj se, Kriste Bože, nade mnou nehodným.
I nyní:Padni, duše má, před Matkou Boží a modli se k ní, neboť jest rychlou pomocnicí kajícníků, přimluví se u Syna, Krista Boha, aby se smiloval nade mnou nehodným.
Píseň 8.
Z plamene seslal jsi ctihodným rosu a oběť spravedlivého vodou jsi spálil. Tebe Kriste, jemuž je vše možné, budeme vyvyšovat na věky.
Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Jak nemám plakati, když myslím na smrt, neboť vidím v hrobě bratra svého, ležícího bez slávy a nemajícího podoby. Nač teď čekám a nač spoléhám: Dejž mi pokání, Hospodine, dříve než nastane konec.
(dvakráte)

Sláva:Věřím, že přijdeš soudit živé i mrtvé, a všichni tam stanou podle svých zásluh, staří a mladí, vládcové i knížata, panny i kněží. Kde se já ocitnu? Proto volám: Dejž mi pokání, Pane, dříve než nastane konec.
I nyní:Přečistá Bohorodice, přijmi nehodnou modlitbu mou, chraň mne před náhlou smrtí a dejž mi pokání dříve, než nastane konec.
Píseň 9.
Boha lidem nelze viděti, na něho ni chóry andělské neodváží se vzezříti. Tebou pak, Nejčistší, zjeveno jest lidem Slovo vtělené, jež velebíce s nebeskými zástupy, blahoslavíme tebe.
Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Nyní se k vám utíkám, andělé, archandělé a všechny mocnosti nebeské u prestolu Božího stojící. Modlete se k Tvůrci svému, aby zbavil duši mou od věčných útrap.

Přípěv:Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou
Nyní pláči před vámi, svatí patriarchové a proroci, apoštolové a světitelé a všichni vyvolení Kristovi, pomozte mi na soudu, aby od sil zhoubných spasil duši mou.

Sláva:Nyní pozvedám k vám ruce, svatí mučedníci, poustevníci, panici, ctihodní a všichni svatí, kteří Boha prosíte za svět celý, aby se smiloval nade mnou v hodině mé smrti.
I nyní:Pomoz mi, Matko Boží, v tebe pevně doufám. Upros Syna svého, aby mne nehodného postavil po pravici, až zasedne k soudu živých i mrtvých, amen.
Modlitba
Vládce, Kriste Bože náš, jenž jsi utrpením svým vyhojil bolesti mé a ranami svými vyléčil rány mé, daruj mně, který jsem se proti tobě prohřešil, slzy lítosti, posilni tělo a duši mou vůní životodárného Těla svého a čestnou Krví svou proti hořkosti, již mne můj nepřítel napojil. Pozvedni k sobě kleslou mysl mou a vyveď ji od propasti zahynutí, neboť nemám pokání, nemám lítosti, nemám slzy útěchy, jež vedou dítky do jejich dědictví. Otupiv rozum vášněmi světa, nemohu v bolesti pohlédnouti na tebe, nemohu se zahřáti slzami, které by vytryskly z lásky k tobě. Ty však, Vládce Ježíši Kriste, poklade blaha, dej mi pokání dokonalé a srdce toužící, aby hledalo tebe. Dej mi milost svou a obnov ve mně obraz své podoby. Neopouštěj toho, který opustil tebe. Vyjdi mne vyhledat, vyveď mne na pastvu svou a připočti mne k ovcím vyvoleného stáda svého, nasycuj mne spolu s nimi z hojnosti božských Tajin tvých na přímluvy přečisté Matky tvé a všech svatých tvých. Amen.

Jest v pravdě důstojno blahoslaviti tebe, Bohorodici, vždy blahoslavenou a přečistou Matku Boha našeho. Tebe nad cherubíny ctěnější a nad serafíny bez přirovnání slavnější, bez porušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme.

Sláva Otci i Synu i svatému Duchu nyní i vždycky až na věky věků. Amen.
Hospodi, pomiluj (Třikráte)

Na přímluvy svatých otců našich, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi. Amen.
marekM
 
Příspěvky: 249
Registrován: 03 úno 2010 18:55

Zpět na Modlitby, akafisty

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron