Stránka 1 z 1

Památka obnovení svatého chrámu Vzkříšení

PříspěvekNapsal: 10 lis 2010 21:53
od marekM
Památka obnovení svatého chrámu Vzkříšení Krista a našeho Boha (335)
(památka dle církevního kalendáře 13. září/ to je 26. září dle světského)

V tento den si připomínáme památku obnovení svatého chrámu Vzkříšení Krista a našeho Boha (335), v Jeruzalémě.
Toto svaté místo, kde strádal, byl ukřižován, pohřben a nakonec vstal z mrtvých náš Spasitel, dlouho potom všem, bylo pošlapáváno a znevažováno pohany. Když v roce 70, římský císař Titus (Flavius Vespasianus)dobyl Jeruzalém, zničil celé město, dal zbořit Šalamounův chrám, ze kterého nezůstal kámen na kameni, tak jak to předpověděl Spasitel v jedné besedě s učedníky (A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pohleď, Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno." Mk. 13; 1 - 2).
Později horlivý pohan, císař Hadrián (Publius Aelius Hadrianus), nechal vystavět na místě Titusem zničeného Jeruzaléma nové město, které dal pojmenovat podle sebe Aelia a zakázal město nazývat dřívějším jménem.
Svatý Hrob dal zasypat zemí a kamením, a poté dal na tomto místě postavit modlu, na Golgotě kde byl ukřižován Spasitel, roku 119, dal postavit chrám zasvěcený Venuši. Na místě kde se narodil Spasitel, dal postavit sochu Adónise. Vše toto činil proto, aby bylo zapomenuto na Spasitele Krista, a nikdy už nebyla tato místa ani vzpomínána. Když nastoupil svoji vládu císař Konstantin Veliký, první z římských císařů, který přiznal křesťanskou víru, tak spolu se svojí matkou císařovnou Helenou, se rozhodli obnovit město Jeruzalém a všechny tato místa obnovit, očistit je ode všeho pohanského. A na místech Kristova strádání a Vzkříšení vystavět nový chrám.
Zbožná císařovna Helena odjela do svaté země, s velkou sumou zlata na tuto obnovu, apoštolům rovný císař Konstantin napsal poselství patriarchovi Makariovi I. ve kterém jej žádal o veškerou pomoc, svojí matce, při obnově křesťanských svatyní. Apoštolům rovná císařovna Helena, nechal zničit všechny pohanské obětiště, celé město nechal zbavit pohanských model, a svatá místa dala znovu vysvětit. Zasypaný Kristův Hrob byl znovu nalezen, takto i místo Kristova ukřižování Svatá Golgota, pod kterou, byl nalezen i Svatý Kristův Kříž, který se proslavil velikými zázraky a divy, které si připomínáme v den Povýšení Svatého Kříže.
Svatá císařovna, když svatá místa byla takto znovu navrácena a očištěna, započala se stavbou velkolepého chrámu, který pod svojí střechou měl místo Kristova ukřižování – Golgotu, i Kristův Hrob, obě svatá místa nedaleko od sebe, podle slov svatého Jana Bohoslova - V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. (Jan 19; 41 – 42). Chrám Kristova Vzkříšení se stavěl deset let, svatá císařovna Helena, se nedožila jeho dokončení, zesnula roku 327. Po dobu kdy žila ve svaté zemi, byly postaveny chrámy v Betlémě, na Olivové hoře, v Getsemanii a na dalších místech spojených s životem Spasitele a událostmi Starého Zákona.
Když byl Chrám Kristova Vzkříšení dokončen, byl nazván Martirion, na památku strádání Spasitele na Kříži. Dokončení chrámu se potkalo i s datem Týrského sněmu a s třicetiletím vlády svatého císaře Konstantina.
13. září 335 dle církevního kalendáře, bylo vysvěceno celé město Jeruzalém a památka byla svatými otci ustanovena právě tento den.


Svatá církev, nás v tento den vyzívá, abychom odložili starého člověka a obnovili se, abychom žili novým životem, a vše to, z čeho pochází smrt, drželi na uzdě. Máme mít v nenávisti každé sousto ze stromu hříchu, myslet je na to jak zanechat starého způsobu života a takto obnovovali sebe v tento den obnovení.
Odložte, bratři, starého člověka a obnovte se, žijte novým životem, držte na uzdě vše, z čeho pochází smrt. Kárejme všechny údy a mějme v nenávisti každé zlé sousto stromu hříchu. Mysleme jen na to, jak zanechat starého způsobu života. Takto nechť se obnovuje člověk, tím ať je uctíván den obnovení.
2. stichira na »Hospodine, k tobě volám« hlas 6.
V tento den děkujeme, Kristu, který postavil svou církev jako mohutný sloup na skále víry, nepohnutou na věky.
Tys postavil svou církev jako mohutný sloup, neboť jsi ji založil na skále víry. Proto zůstává nepohnutou na věky, poněvadž má tebe, který ses stal kvůli ní v posledních dnech neproměnitelně člověkem. Za to ti svým zpěvem děkujeme a rceme: „Ty jsi byl před věky, jsi na věky a jsi stále náš Král, sláva tobě!“
3. stichira na »Hospodine, k tobě volám« hlas 6.

Tropar Hlas 4.
Jako nádheru klenby nebeské ukázal jsi, Pane, dole na zemi krásu svatého příbytku slávy své. Upevni jej na věky věkův a skrze Bohorodici přijmi modlitby, jež ti v něm neustále přinášíme. Živote a vzkříšení všech!


Obrázek