Stránka 1 z 1

ZÁZRAK SV. ARCHANDĚLA MICHAELA V CHÓNÁCH

PříspěvekNapsal: 10 lis 2010 21:49
od marekM
ZÁZRAK SV. ARCHANDĚLA MICHAELA V CHÓNÁCH (6. /19. září)

Obrázek


Ve Frýgii, nedaleko města Hierapolis, na místě zvaném Cherotopa, se nacházel chrám sv. archanděla Michaela. V blízkosti svatyně se nacházel uzdravující pramen. Chrám dal zbudovat jeden z obyvatelů města Laodiceje jako projev vděčnosti Bohu a sv. archandělu Michaelovi za uzdravení své dcery. Jednoho dne se archanděl Michael zjevil ve snu dosud nepokřtěnému otci němé dívky a oznámil mu, že dcera obdrží dar řeči, když se napije vody z pramene. Dívka se napila posvátné vody a začala skutečně mluvit. Když otec spatřil takový zázrak, přijal s celou svou rodinou sv. tajinu Křtu a neprodleně dal vystavět chrám ke cti svatého archanděla. S nadějí na uzdravení začali k prameni přicházet nejen křesťané, ale i pohané; mnozí z nich se tu zříkali pohanské víry a vstupovali na pravou cestu víry v Krista.
Při chrámu sv. archanděla Michaela působil jeden zbožný člověk, který se jmenoval Archipos. Ve všem byl nápomocný místnímu knězi a svědomitě vykonával více než šedesát let službu ponomara 1).
Svým svědectvím o Kristu a osobním zbožným životem přiváděl mnohé z pohanů ke křesťanské víře. Stalo se však, že někteří z pohanů, planoucí hněvem proti křesťanům, se domluvili, že zničí nejen chrám, ale připraví o život i jeho strážce Archipa. Aby uskutečnili svůj podlý záměr, svedli dvě říční ramena v jedno a nasměrovali jejich tok přímo proti chrámu sv. archanděla.
Jakmile sv. Archipos rozpoznal jejich zlé záměry, jal se vroucně modlit ke sv. archandělu Michaelovi, aby zabránil hrozícímu nebezpečí. Vtom se u chrámu zjevil sám vojevůdce nebeských mocností Michael s mečem v ruce a udeřil jím do skály, jež stála opodál. Ve skále vznikla průrva a valící se voda byla odvedena do propasti. Chrám byl zachráněn před jistou zkázou. Když pohané spatřili tento nadpozemský skutek, dali se strachem na útěk. Archipos pak shromáždil všechny věrné křesťany do chrámu, kde společně oslavovali Boha a velebili sv. archanděla Michaela za jeho podivuhodnou pomoc. Místo, na kterém došlo k ohromujícímu zázraku, dostalo název Chóny, což znamená „otvor“ nebo „průrva“.

1) Ponomar z řeckého παραμοναριος – «stráž» «vrátný», služebník pravoslavného chrámu, jehož povinností je zvonit na zvony, zpívat v chóru a přisluhovat při bohoslužbách