Stránka 1 z 1

Prorok Malachiáš

PříspěvekNapsal: 10 lis 2010 21:45
od marekM
Prorok Malachiáš
(památka dle církevního kalendáře 3. ledna/ dle světského 16. ledna)

Prorok Malachiáš, byl posledním starozákonním prorokem, proto je svatými otci nazýván pečetí proroků. Narodil se po návratu židů z Babylonského otroctví. Byl obdařen neobyčejně krásnou tváří, byla také příkladem duševní dobroty a zbožnosti. Národem byl nazýván Malachiáš, což znamená anděl nebo posel. Často hovořil s andělem Božím tváří tvář, když se tak stávalo, i ostatní slyšeli hlas anděla, ale nikdo nebyl důstojný spatřit jeho tvář. To co mu anděl zjevoval, to mladý prorok i prorokoval. Káral nevděčný Izrael, a nečestné kněží. Prorokoval zjevení se svatého Jana Křtitele a jeho službu. Především je, ale prorokem dne strašného Soudu «Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. Předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele námezdníků, vdov a sirotků, ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí, praví Hospodin zástupů.“» (Malachiáš 3, 1–5)
"Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci, rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů. Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva. Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou." » (Malachiáš 4, 1–6). Zesnul v mladosti, a po něm již nebylo více proroka v Izraeli, až do Jana Křtitele.


Obrázek