Stránka 1 z 1

Svatí nezištníci a divotvorci Kosma a Damián Asijští

PříspěvekNapsal: 21 zář 2010 22:27
od marekM
Svatí nezištníci a divotvorci Kosma a Damián Asijští
památka 1. listopadu dle církevního kalendáře/ dle světského 14. listopadu

Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
Matouš 10, 8


Svatí Kosma a Damián, pocházely z Malé Asie. Jejich otec, který byl pohanem, umřel ještě, když byli malými dětmi. Výchově v křesťanské zbožnosti se tak věnovala jejich matka Theodotia. Příklad jejich matky a čtení svatých knih, zachovali jejich život nezkaženým dle zákona Hospodinova. Kosma a Damián, vyrostli v muže spravedlivé a ctnostné. Vzdělaní a dobří lékaři, snažili se a získávali blahodatný dar Ducha Svatého, a silou modlitby uzdravovali duševní i tělesné neduhy a nemoci lidí, léčili i zvířata. S vroucí láskou k Bohu a bližním započali společnou službu. Od nemocných, které léčili svatí, nikdy nebrali žádné peníze, přísně tak dodržujíce přikázání Hospodina našeho Ježíše Krista: «Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte» (Matouš 10, 8). Sláva o svatých se roznesla po celém kraji, a lidé je nazvali nezištníky.
Jedenkráte se stalo, že svaté pozvali k těžce nemocné ženě, kterou už odmítli léčit pro její beznadějný stav jiní lékaři. Pro víru Palladie (tak se jmenoval tato nemocná žena) a pro horlivou modlitbu svatých bratří, uzdravil Hospodin nemocnou, a ta vstala ze svého lůžka zcela zdravá, oslavujíce Boha. Žena naplněná vděčností ke svatým lékařům, si přála, aby od ní přijali nějaký dar, Palladiia tajně přišla k Damiánovi, přinesla mu tři vejce a řekla: «Přijmi tento malý dar, ve jménu Svaté Životodárné Trojice – Otce, Syna i Svatého Ducha». Když uslyšel svatý nezištník jméno Svaté Trojice, neodvážil se odmítnout. Kosma, když se to dozvěděl, se proto velmi zarmoutil. Myslil si, že jeho bratr porušil jejich přísný slib. Brzy poté nadešel čas, kdy měl svatý Kosma odejít k Hospodinu. Umírajíc, dal příkaz, aby jeho bratra nepochovali vedle něj. Za nějaký čas umřel i svatý Damián, a tu všichni začali se rmoutit, protože nevěděli, kde by měl být hrob Damiána. V tom se, ale stal z Boží vůle, zázrak: k lidem přišel velbloud, kterého kdysi svatí vyléčili ze vztekliny, a promluvil lidským hlasem, aby nepochybovali a uložili Damiána vedle Kosmy, protože Damián nepřijal dar ženy jako mzdu, ale pro Jméno Boží. Čestné ostatky svatých bratrů, byly uloženy ve městě Thereman (v Mezopotámii).
Po své smrti, učinili svatí nezištníci mnoho zázraků. V Theremanu, poblíž chrámu svatých Kosmy Damiána, žil muž jménem Malch. Ten se jedenkráte chystal na dlouhou cestu a svoji ženu tak musel nechat na dlouhou dobu samotnou, a tak ji v modlitbě svěřil pod nebeskou záštitu svatých bratří. I stalo se, že nepřítel našeho spasení, usídlil se do jednoho z přátel Malcha, který začal přemýšlet o tom, že jeho ženu zabije. Po nějakém čase, tento člověk zašel za ní do domu, a řekl jí, že byl poslán Malchem, aby ji doprovodil a přivedl za ním. Žena mu uvěřila, a šla s ním, ten muž ji potom odvedl na pusté místo, kde ji chtěl zneuctít a zabít. Žena, když uviděla v jakém je nebezpečí a co jí hrozí, v hluboké víře se obrátila k Bohu. V tom se objevili dva muži, a onen špatný člověk, když je spatřil, pustil ženu a dal se na útěk, ale daleko nedoběhl a spadl do propasti. Ti mužové odvedli ženu domů, a když došli před dům, klaníce se jim k zemi, zeptala se jich žena: «Jak se jmenujete zachránci a spasitelé moji, komu mám být vděčná a děkovat až do konce svých dní? My jsme Kristovy služebníci Kosma a Damián» – odpověděli oni a v tom okamžiku se stali neviditelnými. Žena potom s bázní a radostí pověděla o všem, co se jí přihodilo, a oslavujíce Boha, se slzami přišla k ikoně svatých bratří, kde učinila děkovnou modlitbu, za svou záchranu. Od té doby, jsou svatí bratři Kosma a Damián ctění jako ochránci svatosti a čistoty křesťanského manželství, a jako zastánci pokoje manželského života.


Obrázek